................................................................................

هر چیزی که یاد آور تو باشد

که احساسم را زیر سوال ببرد

می سوزانم و خاکسترش

را به بادی می دهم

که همیشه همدست توست

/ 4 نظر / 26 بازدید
یونس از دل نهنگ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] منظورتان از مرغی که انجیر می خورد نوکش کج است همان . کار هر کس نیست خرمن کوفتن . گاو نر می خواهد مرد کهن ؟

یونس از دل نهنگ

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] منظورتان از مرغی که انجیر می خورد نوکش کج است همان . کار هر کس نیست خرمن کوفتن . گاو نر می خواهد مرد کهن ؟

هیچکس

درد یعنی ..... از اون همه آرزوی بچگی فقط بزرگ بشیم .......... همین

هم نفس

بسیار زیبا