کی با دستهای من دستهایش را تکان می دهد

خودنویسی های ناهید سرشگی (طارا)

بهمن 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
7 پست
تیر 92
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
دی 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
4 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
4 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
9 پست
اسفند 84
8 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
11 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
7 پست
مرداد 84
8 پست
فقر
10 پست
درد
62 پست
مسکن
6 پست
بزرگ_شدن
35 پست
عشق
33 پست
جیغ
14 پست
ترس
22 پست
شعر
5 پست
بچگی
15 پست
58 پست
عکس
2 پست
خدمات
6 پست